Het verschil tussen migrant of vluchteling?

De media raken overspoeld door berichten over mensen die oorlogsgebieden ontvluchten en richting Europa trekken. Daarbij wordt echter structureel dezelfde fout gemaakt door journalisten. In de berichtgeving over vluchtelingen wordt namelijk regelmatig gerept over migranten. Maar die twee begrippen betekenen toch echt niet hetzelfde.

Vluchteling/asielzoeker
Volgens de UNHCR is een vluchteling iemand die “vanwege een gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging zich buiten het land bevindt waarvan hij de nationaliteit bezit en niet in staat is of, vanwege deze vrees, niet bereid is een beroep te doen op de bescherming van dat land…”
In Nederland is een vluchteling iemand die de asielprocedure met goed gevolg heeft doorlopen en die asiel verkregen heeft (en daarmee de status van vluchteling). Dit begrip is vastgelegd in het 1951 Vluchtelingenverdrag.

Migrant
Een (economische) migrant daarentegen verlaat zijn thuisland doorgaans op vrijwillige basis, vaak voor een beperkte duur en meestal om (gast)arbeid te verrichten. Indien hij dit wil, kan hij veilig terugkeren naar zijn vaderland.

Samengevat
Om een lang verhaal kort te maken: de termen asielzoeker, vluchteling en migrant kunnen heel beknopt worden samengevat. En wel als volgt:

  1. Asielzoeker: persoon die in een ander land een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend. Deze aanvraag hoort getoetst te worden en bij goedkeuring wordt deze persoon een vluchteling genoemd;
  2. Vluchteling: iemand wiens asielaanvraag tot asiel is goedgekeurd. Is om gegronde redenen van veiligheid het thuisland ontvlucht;
  3. Migrant: algemene term voor iemand die verhuist van het ene land naar het andere. Heeft vanwege de beweegredenen hiertoe vaak weinig tot niets te maken met de twee voorgaande termen.

Meer informatie hierover is te vinden via de bronnen van dit artikel: www.watishetverschiltussen.nl en www.unhcr.nl