Doe mee aan onderzoek transparantieregister

De Europese Commissie heeft een zogenaamd transparantieregister in het leven geroepen, om daarmee haar manier van werken en besluitvorming van de Europese Unie transparanter te maken. In dit register wordt licht geworpen op de lobbyactiviteiten, waarmee wordt geprobeerd invloed uit te oefenen op de Europese beleidsvorming. De Europese Commissie wil nu door middel van een onderzoek de prestaties van dit register toetsen. De uitkomsten zullen gebruikt worden in de ontwikkeling van een verplichte transparantieregeling voor zowel het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie.

Naar de vragenlijst!

Wie staan er in dit register?
Lobbywerk maakt integraal deel uit van een gezonde democratie. Het biedt verschillende belangengroepen de gelegenheid om hun standpunten kenbaar te maken over openbare beslissingen die een impact op hen kunnen hebben. Het kan ook de besluitvorming verbeteren doordat langs verschillende kanalen expertise wordt verleend aan wetgevers en besluitvormers. Het transparantieregister is een online-instrument dat toont wie bij het Europees Parlement en de Commissie lobbyt, namens wie, over welke kwesties en met welke budgetten. Vandaag telt het register meer dan 9000 entiteiten, die allemaal de gedragscode hebben ondertekend.

De Commissie heeft besloten dat de commissarissen, kabinetsleden en directeuren-generaal alleen belangenvertegenwoordigers mogen ontmoeten die geregistreerd zijn in het transparantieregister. Dat register laat zien wie invloed probeert uit te oefenen op de beleidsvorming van de EU-instellingen, welke kwesties deze personen volgen en welke personele en financiële middelen zij daarvoor inzetten.

Doelstelling onderzoek
Met dit onderzoek wil de Commissie inzicht krijgen in wat tot nu toe goed werkte, wat kan worden verbeterd en hoe. Met die informatie moet het register ten volle worden benut als een zinvol instrument om de betrekkingen tussen EU-instellingen en belangenvertegenwoordigers te regelen. De Commissie zal de resultaten van de openbare raadpleging verwerken in haar voorstel voor een verplicht register.

Iedereen mag meedoen!
Iedereen wordt van harte uitgenodigd deel te nemen. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Deel A is verplicht en zowel voor burgers als organisaties in te vullen. Deel B is facultatief en vereist wat meer voorkennis over het register.

Meer informatie over de achtergrond van dit onderzoek vindt u hier.