Carte des États membres de l'UE en 2014 (EN)

De Europese Unie

De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie. Sinds 1 juli 2013 telt de Europese Unie 28 lidstaten.

Uitgebreide informatie over de Europese Unie vind je op de website: www.europa-nu.nl

P010306001H

Samenwerking

Naast de nauwe economische samenwerking onderneemt de Unie steeds meer activiteiten op andere beleidsterreinen. De Unie drukt een zeer stevig stempel op het beleid inzake landbouw, visserij, consumentenrechten en milieu in de lidstaten. Wat betreft wetenschappelijk onderzoek, vervoer, energie en uitwisselingsprogramma’s op het gebied van onderwijs, heeft de EU belangrijke ondersteunende bevoegdheden.

De laatste jaren zijn de bevoegdheden van de Europese Unie op justitiële gebieden als immigratie, terrorismebestrijding en grensoverschrijdende criminaliteit flink uitgebreid. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is een verdere stap gezet bij de samenwerking op het gebied van buitenlandse zaken en defensie.